دوشنبه؛ 29 اسفند 1401
هیچ داده ای یافت نشد
گزارش مرکز آمار،سهم اشتغال،بخش خدمات،کشاورزی،صنعت

گزارش مرکز آمار از سطح اشتغال و نرخ بیکاری در بهار سال 1401 نشان از بیشترین میزان ماندگاری مشاغل در بخش خدمات با میزان 90.5 درصد دارد.