دوشنبه؛ 29 اسفند 1401
هیچ داده ای یافت نشد
کسب و کار- مخبر-معاون اول رئیس جمهور-سامانه کسب و کار

با حضور معاون اول رئیس جمهور در نخستین نمایشگاه کسب و کار، از 6 سامانه در این بخش رونمایی شد.