پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
هزینه خانوار-مسکن-خوراک-مرکز آمار

طبق محاسبات مردادماه مرکز آمار، مسکن و خوراک بیش از 62 درصد کل هزینه‌های خانوار را شامل می‌شود؛ با این حال از طریق اجرای برنامه‌های دولت سیزدهم، نرخ تورم خوراکی از 81.2 درصد مرداد سال گذشته به 57.4 درصد و نرخ تورم بخش مسکن نیز از 32.2 درصد به 28.4 درصد کاهش یافته است.