دوشنبه؛ 29 اسفند 1401
هیچ داده ای یافت نشد
نقدینگی- صندوق تامین اجتماعی- مستمری بگیران

کارشناسان اقتصادی معتقدند با وجود ابر چالش تامین پایدار منابع تامین اجتماعی، دولت برنامه‌‍‌های جدید خود را برای پایداری این منابع اعلام خواهد کرد.