دوشنبه؛ 29 اسفند 1401
هیچ داده ای یافت نشد
قرارداد، قرارداد موقت، قانون کار، کارگران، استخدام

کمیته حمایت از مشاغل که شامل بخش خصوصی و دولتی است پیشنهاد داده کارگرانی که چهار سال با قرارداد موقت در یک کار مستمر مشغول به کار هستند، دائمی شوند.