دوشنبه؛ 29 اسفند 1401
هیچ داده ای یافت نشد
بانک مرکزی-نقدینگی-پایه پولی-سیمای عمومی اقتصاد

بانک مرکزی با اعلام کاهش بیش از 16 واحد درصدی پایه پولی در تیرماه سال جاری، رشد پایه پولی در تیرماه را 26.2 درصد اعلام کرد که این مسئله نشان دهنده توقف روند استقراض دولت از بانک مرکزی است.