جمعه؛ 11 فروردین 1402

مرکز آمار ایران با اعلام اینکه نرخ تورم کالاهای صادراتی مبتنی بر داده ­های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل با 23.7 درصد کاهش به ٦٦,١ درصد رسید، عنوان کرد: همچنین نرخ تورم دلاری نیز 2.3 واحد درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، در فصل تابستان ١٤٠١، شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده ­های ریالی ١٣٤,٣ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٦.٧ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٣.٧ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٦٦.١ درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل دلاری

در فصل تابستان ١٤٠١، شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های دلاری برابر با ١٠٣,١ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٤.٩ درصد کاهش داشته، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤.٨ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ١١.٤ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی ریالی

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده ­های ریالی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٦,٧ درصد می­ باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٠.٢ درصد)، ٣.٥ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ٢٥.٣ درصد مربوط به گروه “کفش، کلاه و ….” و کمترین تورم فصلی با ٠.٠ درصد مربوط به گروه “مروارید طبیعی یا پرورده و …” می باشد.

کاهش تورم فصلی دلاری

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده ­های دلاری نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) برابر با ٤,٩- درصد می­ باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤.٨ درصد)، ٩.٧ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم نقطه به نقطه ریالی

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٣,٧ درصد می­ باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٥.٧ درصد)، ٢.٠ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ١٣٩.٧ درصد مربوط به گروه “کالاها و مصنوعات گوناگون” و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ١٥.٣ درصد مربوط به گروه “فلزات معمولی و مصنوعات آن­ها” می­ باشد.

کاهش تورم نقطه به نقطه دلاری

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده ­های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برابر با ٤,٨ درصد می­ باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٣.٨ درصد)، ٩.٠ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم سالانه ریالی

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده ­های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٦٦,١ درصد می ­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٨٩.٨ درصد)، ٢٣.٧ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ١٥٨.٤ درصد مربوط به گروه ” کالاها و مصنوعات گوناگون” و کمترین تورم سالانه با ١١.٢ درصد مربوط به گروه ” مروارید طبیعی یا پرورده و ….” می‌باشد.

کاهش تورم سالانه دلاری

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده ­های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل برابر با ١١,٤ درصد می­ باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٣.٧ درصد)، ٢.٣ واحد درصد کاهش داشته است.