جمعه؛ 19 خرداد 1402
تورم

مرکز آمار ایران با اعلام افزایش 2.5 واحد درصدی شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، از کاهش ٠.٢ واحد درصدی شاخص دلاری خبر داد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، در فصل تابستان ١٤٠١، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های ریالی ٢٨٩,٤ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٩٣.٦ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢١٣.٧ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ١٧٣.١ درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل دلاری

در فصل تابستان ١٤٠١، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­ های دلاری برابر با ١١٤,٥ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٢.٦ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ١٥.٩ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ١٦.٦ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم فصلی ریالی

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های ریالی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٩٣,٦ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٣.٩ درصد)، ٦٩.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل بیشترین تورم فصلی با ١٣٠.٦ درصد مربوط به گروه “ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و ….” و کمترین تورم فصلی با ٠.٠ درصد مربوط به گروه “پوست خام و چرم و …” است.

کاهش تورم فصلی دلاری

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­ های دلاری نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) برابر با ٢,٦ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥.٨ درصد)، ٣.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش تورم نقطه به نقطه ریالی

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢١٣,٧ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٨٣.١ درصد)، ١٣٠.٦٧ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ٤١٠,٢ درصد مربوط به گروه “ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و ….” و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ٠.٥ درصد مربوط به گروه “پوست خام و چرم و …” می­باشد. گروه “مرواريد طبيعى يا پرورده، سنگهاى گرانبها و …” نیز تورم ٠.٢- درصدی را تجربه کرده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه دلاری

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برابر با ١٥,٩ درصد می­ باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٩.٠ درصد)، ٣.١ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش تورم سالانه ریالی

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ١٧٣,١ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٧٠.٦ درصد) ٢.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل بیشترین تورم سالانه با ٣٠٢.٧ درصد مربوط به گروه “ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و ….” و کمترین تورم سالانه با ٠.٤ درصد مربوط به گروه “پوست خام و چرم و …” است. گروه “مرواريد طبيعى يا پرورده، سنگهاى گرانبها و …” نیز تورم ٠.٠٤- درصدی را تجربه کرده است.

کاهش تورم سالانه دلاری

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل برابر با ١٦,٦ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٦.٨ درصد)، ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است.