دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

به گزارش “ایران اقتصادی”، در اجرای حکم بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن، گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۴۰۱ (سه ماهه دوم) به منظور ارایه به کمیسیون های ذی ربط در مجلس شورای اسلامی در خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت) تهیه و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رئیس جمهور ارسال شد.

در اجرای این تکلیف قانونی مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت نسبت به راه اندازی سامانه مربوط در سال ۱۳۹۵ (در بستر شبکه دولت) اقدام و از این طریق با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، تاکنون بیش از ۱۶۹هزار و ۸۰۰ فقره گزارش الکترونیکی فصلی (سه ماهه) و سالانه از دستگاه های اجرایی سراسر کشور (بیش از ۴ هزار ۵۰۰ نقطه گزارشگری) دریافت کرده که بر مبنای آن؛ بالغ بر ۳۵ فقره گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی در مقاطع فصلی و سالانه تهیه و برای مراجع قانونی مربوط ارسال شده است.