یکشنبه؛ 21 خرداد 1402

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در حوزه مشاغل طی سال گذشته ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مجموع مالیات ابرازی بوده است، گفت: امسال این رقم به ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

به گزارش “ایران اقتصادی”، شاهین مستوفی در پاسخ به سوالی در مورد تغییرات مالیات ابرازی مودیان، گفت: در سال گذشته و در بحث مالیات صاحبان مشاغل در زمان ابراز و تسلیم فرم تبصره ۱۰۰ و اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۰ میلیارد تومان به واسطه تسلیم اظهارنامه و ۲۴۰۰ میلیارد تومان بابت تسلیم فرم‌های تبصره موضوع ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۳۹۹ مودیان دریافت شده است.

وی ادامه داد: با توجه به شفافیت اطلاعات و داده‌هایی که در اجرای بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در اختیار سازمان قرار گرفت، از این اطلاعات بهره‌برداری شد. این اطلاعات در اختیار مودیان، در زمان تسلیم فرم تبصره ۱۰۰ و اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۰، نیز قرار گرفت.

این اطلاعات سبب شد تا فرم تبصره ۱۰۰ با مالیات ابرازی ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی برای عملکرد سال ۱۴۰۰ در اختیار سازمان قرار بگیرد. همچنین مودیان بالغ بر ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات را از مسیر اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی تسلیم کردند.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی در مورد یک میلیون و ۵۰۰ هزار مودی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیشتر به سازمان امور مالیاتی مراجعه کردند و اظهارنامه مالیاتی یا فرم تبصره ماده ۱۰۰ خود را ارائه کردند که این موضوع نیز به علت اطلاعاتی بوده که در اختیار سازمان قرار گرفته و سبب شفافیت و شناسایی مودیان جدید مالیاتی شده است.

با توجه به اطلاعات شفافی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد، انتظار داریم مودیان، در زمان ابراز، اطلاعات بهتری را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

مستوفی با بیان اینکه مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۳۹۹ پس از رسیدگی به ۱۹ هزار میلیارد تومان برگه تشخیص رسیده است، گفت: با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی بخش قابل توجهی از فرم‌های تبصره ۱۰۰ را در عملکرد سال ۱۳۹۹ در مرحله ابراز مورد پذیرش و قطعی سازی قرار داده بود، عمده این ۱۹ هزار میلیارد تومان مربوط به اظهارنامه‌های ارائه شده مشاغل به سازمان امور مالیاتی بوده است.

وی با اشاره به اینکه حسابرسی‌های سال جاری آغاز شده است، گفت: با توجه به اینکه شفافیت در اطلاعات به وجود آمده است و مقرر شده که با توجه به افزایش سطح قیمت‌ها و کاهش سطح سودآوری مودیان، حتما رعایت حال آن‌ها مورد نظر قرار خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی اظهار کرد: در سال جاری با رویکرد رعایت بیشتر حال مودیان، اما با در نظر گرفتن موازین قانونی، پرونده‌ها را رسیدگی خواهیم کرد. به این ترتیب تلاش می‌کنیم تا موجبات افزایش چند برابری مالیات‌ها در مرحله تشخیص را برای مودیان فراهم نکنیم.