دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

مرکز آمار ایران از رشد ٣,٣ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ٣.٤ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در شش ماهه اول سال ١٤٠١ خبر داد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي(GDP) به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در شش ماهه اول سال ١٤٠١ به رقم ٣٨٧٠ هزار ميليارد ريال با نفت و ٣٣٢٦ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٣٧٤٥ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ٣٢١٧ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ٣,٣ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ٣.٤ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در شش ماهه اول سال ١٤٠١ دارد.

نتايج مذكور حاكي از آن است كه در شش ماهه اول سال ١٤٠١رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد منفی ٢,٢، گروه صنایع و معادن ٥.٠ درصد (شامل : استخراج نفت خام و گاز‌طبيعي ٣.٢، ساير معادن ٠.٠، صنعت ٤.٩، انرژي ١٢.٩ و ساختمان ١.٦- درصد) و گروه خدمات ٢.٦ درصد نسبت به شش ماهه اول سال ١٤٠٠، رشد داشته است.

محاسبات فصلي در مركز آمار ايران در قالب ١٨ بخش اصلي متشكل از ٤٢ رشته فعاليت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام مي‌شود كه بر اين اساس گروه كشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دام‌داري، جنگل‌داري و ماهي‌گيري، گروه صنايع و معادن شامل زير بخش‌هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان مي‌باشد و گروه خدمات شامل زير بخش‌هاي عمده و خرده فروشي، فعاليت­ هاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا، حمل ونقل، انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه، مستغلات، كرايه وخدمات كسب وكار ودامپزشکی، اداره امورعمومي و خدمات شهري، آموزش، فعالیت­ هاي مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و ساير خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي وخانگي است.