یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

با حذف ارز ترجیحی مواد اولیه بخش غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، رشد ماهانه شاخص قیمت این رشته فعالیت در اردیبهشت و خردادماه به ترتیب به حدود 45 درصد و 50 درصد رسید، اما در ماه‌های بعد و پس از تخلیه اثر این شوک، به شدت کاهش یافت و در مرداد، شهریور و مهر رشد منفی را ثبت کرد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، با حذف ارز ترجیحی مواد اولیه صنایع غذایی و آشامیدنی، رشد ماهانه شاخص قیمت این بخش در اردیبهشت و خرداد ماه به ترتیب به حدود 45 درصد و 50 درصد رسید، اما در ماه‌های بعد و پس از تخلیه اثر این شوک، شاخص قیمت این بخش به شدت کاهش یافت و حتی در مرداد، شهریور و مهر رشد منفی را ثبت کرد.

صنایع غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر از بخش هایی بودند که در ماه‌های ابتدایی سال جاری مشمول حذف ارز ترجیحی شدند. بررسی روند قیمت‌ها در این رشته فعالیت بعد از گذشت چند ماه از اعمال این سیاست، جالب توجه است.

با حذف ارز ترجیحی مواد اولیه بخش غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، رشد ماهانه شاخص قیمت این رشته فعالیت در اردیبهشت و خردادماه به ترتیب به حدود 45 درصد و 50 درصد رسید، اما در ماه‌های بعد و پس از تخلیه اثر این شوک، به شدت کاهش یافت و در مرداد، شهریور و مهر رشد منفی را ثبت کرد، اما در آبان ماه یک درصد افزایش یافته و رشد مثبت 0.2 درصدی داشته است.

بر اساس داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد صنایع بورسی در آبان ماه، به طور مشابه رشد نقطه به نقطه قیمت در این صنعت هم از تیرماه مسیر نزولي را طی كرده و در آبان به 132.5 درصد رسیده؛ لازم به ذكر است میانگین سالانه قیمت در این بخش 107 درصد افزایش یافته است.

19000.png

در آبان ماه 1401 شاخص تولید بخش غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر بر مبنای شرکت های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 1.9 درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 18.9 درصدی داشته است.

همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 5.3 درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 16.2 درصدی داشته است.

مطابق نمودارهای زیر نسبت به ماه قبل تنها شاخص فروش «لبنیات» کاهش یافته، اما نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش «روغنی‌ها» افت کرده است.

لازم به ذكر است که با گذشت حدود 6 ماه از حذف ارز ترجيحي نهاده‌هاي اساسي، نسبت به ماه مشابه سال قبل شاهد كاهش فروش «روغني ها» و افزایش فروش «لبنیات» هستیم. 

1111111111.png