جمعه؛ 19 خرداد 1402

مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در اطلاعیه ای از متقاضیان مجوز دعوت کرد، ابتدا حقوق خود و تکالیف حکومت درباره مجوزها را بشناسند و هر اداره ای به تکالیفش عمل نکرد، از طریق درگاه ملی مجوزها، از اداره متخلف شکایت کنند تا رسیدگی شود.

به گزارش “ایران اقتصادی”، دکمه شکایت در صفحه اول درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) شکایت شهروندان از ادارات صادرکننده مجوز را غیرحضوری دریافت و رسیدگی خواهد کرد.

مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در اطلاعیه ای از متقاضیان مجوز دعوت کرد، ابتدا حقوق خود و تکالیف حکومت درباره مجوزها را بشناسند و هر اداره ای به تکالیفش عمل نکرد، از طریق درگاه ملی مجوزها، از اداره متخلف شکایت کنند تا رسیدگی شود.

در این اطلاعیه به تخلفات دستگاه ها اشاره و آمده است: تخلفات موجود در ادارات درباره مجوزها عبارتند از برای صدور مجوز، شرط یا مدرکی اضافه می خواهند، برای صدور مجوز، هزینه اضافه می خواهند، از زمان مشخص شده در درگاه ملی، گذشته مجوزم را صادرنمی کنند، درخواست مجوزم را بدون دلیل ردکرده اند، می گویند به خاطر اشباع بازار مجوز نمی دهیم، مجوز مورد نظرم در درگاه وجود ندارد، مجوز مورد نظرم در درگاه وجود دارد ولی متصل نیست،میگویند برای دریافت مجوز باید حضوری مراجعه کنم، کاغذ استعلام داده اند تا جوابش را از ادارات بگیرم، 9 تخلف مهم در بخش صدور مجوزهاست.

در ادامه این اطلاعیه آماده است: برای ثبت شکایت درباره تخلفات فوق، پاسخ به چند سوال گزینه دار و ارسال فایل مستندات (درصورت وجود)، به دکمه شکایت در صفحه اول درگاه ملی مجوزها کافیست.

همچنین در پایان این بیانیه ذکر شده است: حقوق شهروندان و تکالیف حکومت درباره مجوزها از این قرار است: درگاه ملی مجوزها موظف است شرایط صدور همه مجوزها را معرفی و امکان درخواست و صدور غیرحضوری آنها فراهم کند.

صادرکننده مجوز حق ندارد متقاضی را حضوری فرابخواند یا به او کاغذ استعلام بدهد یا شرط و مدرک و هزینه ای مطالبه کند که در صفحه مربوطه در درگاه ذکرنشده. اگر متقاضی، همه شرایط و مدارک تعیین شده در درگاه ملی مجوزها را دارد، باید مجوزش در زمان تعیین شده صادرشود.