دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

مرکز آمار ایران اعلام کرد: عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آبان ۱۴۰۱ به 53.4 هزار تن رسید.

به گزارش “ایران اقتصادی”، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آبان ۱۴۰۱ جمعاً ۵۳٬۴۳۳ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آبان ۱۴۰۱ جمعاً ۵۳٬۴۳۳ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۵٬۲۳۶ تن، ۴۷٫۲ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۲۳٬۵۲۷ تن، بز و بزغاله با ۳٬۷۳۲ تن، و سایر انواع دام با ۹۳۸ تن، به‌ترتیب ۴۴٫۰ درصد، ۷٫۰ درصد و ۱٫۸ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در آبان ۱۴۰۱ با ماه مشابه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده کاهش ۳ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار تولید گوشت در آبان ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ برای گوسفند و بره ۷ درصد و برای بز و بزغاله ۳ درصد افزایش، و برای گاو و گوساله ۱۱ درصد و برای شتر و بچه‌شتر ۶ درصد کاهش داشته، و برای گاومیش و بچه‌گاومیش بدون تغییر بوده است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آبان ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل (مهر) در حدود ۲ درصد کاهش داشته است.