سه‌شنبه؛ 16 خرداد 1402

خزانه داری کل کشور اعلام کرد: در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی، صورت های مالی سال ۱۴۰۰ دولت همراه با گزارش تحلیلی برای رئیس جمهور ارسال شد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، خزانه داری کل کشور اعلام کرد: در اجرای ماده (۴) آیین نامه اجرایی بندهای (الف)،(ب)، و (پ) ماده (۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی، صورت های مالی سال ۱۴۰۰ دولت همراه با گزارش تحلیلی برای رئیس جمهور ارسال شد.

صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ دولت حاصل تجمیع و تلفیق صورت های مالی بیش از 3100 واحد گزارشگر بخش عمومی است که صورت های مالی خود را از طریق سامانه نظارت عالی خزانه‌داری کل کشور ارسال کرده اند.

بر اساس این گزارش، اطلاعات مالی مربوط به کل دولت که در صورت های مالی واحدهای گزارشگر پخش عمومی شناسایی و گزارش نمی شود (از جمله موجودی های نقد خزانه و اطلاعات بدهی ها و مطالبات عمومی ثبت شده توسط دستگاه های اجرایی) به صورت های مالی تجمیع یاد شده اضافه شده است.

همچنین اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری دولت در ۳۸۵ شرکت تحت کنترل دولت از صورت های مالی آنها استخراج و در صورت های مالی دولت منظور شده است، در نهایت نیز موارد قابل شناسایی مبادلات درون گروهی با ثبت های اصلاحی حذف و صورت های مالی سال ۱۴۰۰ دولت تهیه و در موعد مقرر در آیین نامه مزبور برای رئیس جمهور ارسال شده است.