دوشنبه؛ 15 خرداد 1402

مرکز آمار ایران با انتشار نتایج بررسی متوسط قيمت محصولات و هزينه خدمات کشاورزي در تابستان ١٤٠١، از افزایش دستمزد روزانه کارگران شاغل در بخش کشاورزی خبر داد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، طبق محاسبات مرکز آمار ایران، در بخش سبزيجات، در سه ماهه دوم سال ١٤٠١، متوسط قيمت سيب زميني ١٠٢٦٩٥ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٤٩,٣ درصد افزایش داشته است.

در بخش غلات، در فصل تابستان سال ١٤٠١، متوسط قيمت گندم ١١٤٢٩٢ ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢٥,٤ درصد افزايش داشته‌­است. همچنین متوسط قيمت جو ١٠٣٤٢٣ ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨٥.٦ درصد افزايش داشته­‌است.

همچنین در بخش حبوبات، در فصل تابستان سال ١٤٠١، متوسط قيمت نخود با ٦٣,١ درصد افزايش به ٣٤٩٧٧٠ ريال و متوسط قيمت عدس با ٨٤.٤ درصد افزایش به ٤٦٥٧٦٠ ريال رسیده‌­است.

در بخش محصولات جاليزي، در سه ماهه دوم سال ١٤٠١، متوسط قيمت هندوانه ٢٣٩٠٤ ريال و متوسط قیمت خربزه ٣٦٥١٤ ريال بوده‌­است كه به ترتيب نسبت به فصل تابستان سال قبل ١٠,٧ و ٣٣.٣ درصد کاهش داشته‌ ­است. همچنین متوسط قیمت خيار ٨٨٠٤٤ ريال بوده‌ که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٥.٩ درصد افزايش داشته‌ ­است.

در بخش سبزيجات، در سه ماهه دوم سال ١٤٠١، متوسط قيمت سيب زميني ١٠٢٦٩٥ ریال بوده‌­ که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٤٩,٣ درصد افزایش داشته‌ ­است.

همچنین متوسط قيمت گوجه فرنگي ٥٠٤٦٩ ريال بوده‌­ كه نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٣٧.٢ درصد افزایش داشته‌ ­است. در فصل تابستان ١٤٠١ متوسط قيمت پياز با ٦٠.٠ درصد افزایش نسبت به تابستان سال قبل، به ٥١٨٥٨ ريال رسیده‌ ­است.

در بخش محصولات علوفه‌اي، در تابستان ١٤٠١، متوسط قيمت يونجه ٥٥٥٣٠ ريال بوده‌­ که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٢,٢ درصد افزایش داشته‌­است و متوسط قيمت کاه ٢٥٢٢٧ ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٠.٨ درصد کاهش داشته‌­است.

در بخش ميوه‌هاي هسته‌دار، در سه ماهه دوم سال ١٤٠١، متوسط قيمت زردآلو ٢١٣٣٧٣، هلو ١٤٩٦٣٧ و آلبالو ١٨٨٨٢٥ ريال بوده‌ كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٣٧,٣، ٢٨.٢ و ٣٩.٩ درصد افزايش داشته‌­ است.

به علاوه، متوسط قیمت گیلاس با ١٠٨.٥ درصد افزایش به ٥٦٤٨٣٠ ریال رسیده‌­ است. در بخش ميوه‌هاي دانه‌دار، در تابستان ١٤٠١، متوسط قيمت سيب درختي ١٢٠٨٤٦ ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٣,٨ درصد افزایش داشته‌ ­است. همچنین متوسط قيمت انگور ١٢٥٣٦٣ ريال بوده است كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٤.٧ درصد افزايش داشته‌ ­است.

در بخش دامداري سنتي، در سه ماهه دوم سال ١٤٠١، متوسط قيمت يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده ٧٤٤٠٥٨ ریال و متوسط قيمت يك كيلوگرم گاو پرواري زنده ٧٦٨١٧٢ ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٤١,٥ و ٤٩.٨ درصد افزایش داشته‌ است.

در بخش فرآورده‌هاي دامي سنتي، در تابستان ١٤٠١، متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گوسفند ٢٣٩٧٧٠ ريال و متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گاو ١١٨٦٣٦ ريال بوده كه نسبت به فصل تابستان سال قبل به ترتيب ٨٥,٥ و ١٠٦.٠ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

در بخش هزينه خدمات ماشینی، در سه ماهه دوم سال ١٤٠١، هزينة شخم زمين زراعي آبي ٩٠٨٢٦٣٧ ریال در هر هکتار و هزينة شخم زمين زراعي ديم ٦٥١٨٨١١ ريال در هر هکتار بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب ٧٢,٢ و ٩٥.٥ درصد افزايش داشته‌­است.

در بخش دستمزد نيروي كار، در تابستان سال ١٤٠١، متوسط دستمزد روزانه كارگر ميوه چين مرد ٢٧٥٣٦٩٣ ريال بوده‌­ که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٣,٠ درصد افزايش داشته‌­ و متوسط دستمزد روزانه كارگر ميوه چين زن ١٧٥٩٥٧٥ ريال بوده­‌ که نسبت به فصل تابستان سال قبل ٣٩.٦ درصد افزايش داشته‌­ است.

در این فصل، متوسط دستمزد روزانه کارگر تنك كار مرد ٢٧٥٦١٨٧ ريال و متوسط دستمزد روزانه كارگر تنك كار زن ٢١٠٨٦٥٩ ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٤٦.٩ و ٥٧.٦ درصد افزايش نشان مي‌­دهد.