سه‌شنبه؛ 16 خرداد 1402

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم تولیدکننده در چهار فصل منتهی به تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ٣٩,٩ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٩.٧ درصد)، ٩.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش “ایران اقتصادی“، در فصل تابستان ١٤٠١، شاخص قیمت کل تولیدکننده ٦٧١,٠ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٧.١ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٣.٢ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٩.٩ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٧,١ درصد می ­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٥.٨ درصد)، ٨.٧ واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به فصل قبل، ٧.١ درصد افزایش دارد.

در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ١٧.٥ درصد مربوط به گروه “کشاورزی” و کم‌ترین تورم فصلی با ٢.٤ درصد مربوط به گروه “تولید، انتقال و توزیع برق” می‌باشد. در این فصل گروه “صنعت” با نرخ تورم ٢.٣- درصد مواجه بوده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٣,٢ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٩.٣ درصد)، ٦.١ واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٣.٢ درصد افزایش دارد.

در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ٦٠.٥ درصد مربوط به گروه “کشاورزی” و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ١٠.٩ درصد مربوط به گروه “تولید، انتقال و توزیع برق” است.

کاهش تورم سالانه

همچنین در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٣٩,٩ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٩.٧ درصد)، ٩.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٣٩.٩ درصد افزایش دارد.

در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با ٥٨.٥ درصد مربوط به گروه “کشاورزی” و کم‌ترین تورم سالانه با ١٢.٠ درصد مربوط به گروه “تولید، انتقال و توزیع برق” می­‌باشد.