جمعه؛ 19 خرداد 1402

رئیس گروه نیروگاه‌های برق آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران از کاهش حدود ۸۳ میلیون متر مکعبی آب مخازن سد‌های استان تهران نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش “ایران اقصادی“، فتوکیان گفت: حجم مخازن سدهای تامین کننده آب تهران 320 میلیون متر مکعب است این رقم در سال گذشته 403 میلیون متر مکعب بوده است که کاهشی در حدود 83 میلیون متر مکعب داشته است.

رئیس گروه نیروگاه های برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران افزود: میزان بارندگی در آبان ماه سال جاری در حوزه آبریز شرکت آب منطقه ای تهران پنج و 7 دهم میلی متر گزارش شده این رقم در متوسط بلندمدت 25 میلی متر بوده که کاهشی در حدود 77 درصد را نشان می دهد.

فتوکیان تصریح کرد: میزان بارندگی از ابتدای سال ابی جاری از ابتدای مهر ماه تاکنون متاسفانه پنج و 7 دهم میلی متر بوده این رقم در متوسط بلندمدت سی و چهار و 4 دهم میلی متر بوده که کاهشی در حدود 83 درصد را نشان می دهد.

وی افزود: سطح آب دریاچه سد امیر کبیر حدود 50 متر پایین تر از تراز بیشترین بهره برداری می باشد و با توجه به کاهش شدید بارندگی در سال جاری و خشکسالی در 2 سال گذشته از همه مردم در خواست داریم در مصر ف آب صرفه جویی کرده و الگوی مصرف را رعایت نمایند.