یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

با امضای معاون اول رئیس جمهور، «اساسنامه صندوق ملی مسکن» ابلاغ شد.

به گزارش “ایران اقتصادی“، هیات وزیران در جلسات مورخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۰، ۵ مرداد ۱۴۰۱ و ۲۵ مهر ۱۴۰۱، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۲) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن، «اساسنامه صندوق ملی مسکن را به تصویب رساند.

براساس اساسنامه مصوب، صندوق ملی مسکن با هدف ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، اسثقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و با رعایت موازین شرعی اداره می شود.

موضوع فعالیت و وظایف صندوق، مدت فعالیت صندوق، منابع مالی و مصارف صندوق، ارکان، ترکیب و وظایف و اختیارات هیئت امنا و هیات عامل، از جمله موارد مندرج در اساسنامه صندوق ملی مسکن است.