شنبه؛ 05 فروردین 1402

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکی از نیازهای اساسی کاربران فضای مجازی برای کوچ از پلتفرم های خارجی به پلتفرم های داخلی را ایجاد زیرساخت مناسب دانست و گفت: باید اعتماد کاربران جلب شود.

الله وردی دهقانی؛ نماینده مردم ورزقان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به «ایران اقتصادی» گفت: بسته حمایتی از کسب و کارهای مجازی دولت به شرط تضمین می تواند مفید باشد.

دهقانی افزود: حمایت هایی که در این بسته وجود داشت پیش از این هم بوده، از این رو برای اجرایی کردن آن نیاز به ضمانت دارد.

وی در ادامه گفت: البته زیرساخت های داخلی هم باید نه تنها کامل باشد، بلکه باید بتواند اعتماد کاربران را نیز برای کوچ به این بستر جلب کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: چون کسب و کارهایی که پیش از این در پلتفرم های خارجی فعالیت می کردند، بیمه و مالیات پرداخت نمی کردند؛ بنابراین اکنون جنبه تشویقی خاصی ندارد.

نماینده مردم ورزقان بیان کرد: اگر کسب و کارهای مجازی برای پیوستن به پلتفرم های داخلی رغبت بخرج دهند و در این بستر حضور یابند، از این رو می توان گفت بعد از اینکه کسب و کارهای آنها روی این بستر حضور یافتند، باید مالیات و بیمه پرداخت کنند، معاف از این دو شوند می تواند جذابیت داشته باشد.

وی تاکید کرد: مهم ترین بحث برای کوچ کسب و کارهای مجازی از پلتفرم های خارجی فیلترشده به پلتفرم های داخلی، جلب اعتماد است. از سوی دیگر باید بخش های فنی و زیرساختی پلتفرم های داخلی توسعه یابد تا کسب و کارها میل کوچ به این بخش ها را داشته باشند.