سه‌شنبه؛ 16 خرداد 1402

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم تولیدکننده بخش ­های خدمات در چهار فصل منتهی به تابستان ١٤٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ٤٩,٧ درصد افزایش یافت.

به گزارش “ایران اقتصادی“، در فصل تابستان ١٤٠١، شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌­های خدمات ٥٦٠,٠ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٦.٢ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٦.١ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٩.٧ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم فصلی

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش ­های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٦,٢ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٣.٨درصد)، ٢.٤ واحد درصد افزایش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به فصل قبل، ١٦.٢ درصد افزایش دارد.

در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ٣٠.٧ درصد مربوط به گروه “فعالیت‌هاي خدماتی مربوط به تامین جا و غذا” و کم­ترین تورم فصلی با ٤.٨ درصد مربوط به گروه “اطلاعات و ارتباطات” است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش ­های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٦,١ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٩.٤ درصد)، ٦.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به فصل دوره مشابه سال قبل، ٥٦.١ درصد افزایش دارد.

در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ١١٧.١ درصد مربوط به گروه “فعالیت‌هاي خدماتی مربوط به تامین جا و غذا” و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ٢٥.٨ درصد مربوط به گروه “اطلاعات و ارتباطات” می­‌باشد.

افزایش تورم سالانه

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش ­های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٤٩,٧ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٧.٣ درصد)، ٢.٤ واحد درصد افزایش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٩.٧ درصد افزایش دارد.

در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با ٩٦.٤ درصد مربوط به گروه “فعالیت‌هاي خدماتی مربوط به تامین جا و غذا” و کم­ترین تورم سالانه با ٢٥.٥ درصد مربوط به گروه “اطلاعات و ارتباطات”است.