جمعه؛ 19 خرداد 1402

مرکز آمار ایران با ارائه تغییرات قیمت مسکن در تهران طی مهرماه سال جاری، بیشترین قیمت مسکن در تهران را در منطقه یک به قیمت 99 میلیون و 541 هزار تومان و کمترین قیمت را نیز در منطقه 18 به قیمت 22 میلیون و 689 هزار تومان اعلام کرد.

به گزارش “ایران اقتصادی“، در مهر ماه ١٤٠١ شاخص قیمت آپارتمان­ های مسکونی شهر تهران به عدد١٥٩,٥ رسيد كه نسبت به ماه قبل (١٥٩.٧)، ٠.١ درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم ماهانه

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاري، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در مهر ماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٠,١- درصد بوده است.

تورم ماهانه مهر ماه در مقايسه با همين اطلاع در ماه قبل (٣.٣ درصد)، ٣.٤ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در مهر ماه ١٤٠١ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان­های مسکونی شهر تهران به عدد ٤٤,٧ درصد رسیده است.

تورم نقطه به نقطه اين ماه در مقايسه با ماه قبل (٤٥.٧ درصد) ١.٠ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش تورم سالانه

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است.

نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٤٠١ آپارتمان‌های مسكوني شهر تهران به عدد ٣٢,٤ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٣٠.٣ درصد)، ٢.١ واحد درصد افزایش داشته است.

متوسط قيمت آپارتمان­ های مسکونی مناطق ٢٢گانه شهر تهران

در مهر ماه ١٤٠١ متوسط وزنی[٢] و حسابی[٣] قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شهر تهران به ترتیب به ٤٦٤٧٩٨ و ٤٤٣٣٩٨ هزار ریال رسیده است.

در این ماه منطقه یک با متوسط وزنی قیمت ٩٩٥٤١٠ هزار ریال بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ٢٢٦٨٩٣ هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌­اند.