یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

رئیس کل سازمان مالیاتی از بخشودگی مالیاتی تا سقف 4 میلیون تومان برای بدهکاران مالیاتی تا سال 81، در صورت پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بر سقف مزبور خبر داد.

به گزارش “ایران اقتصادی“، داود منظور با صدور بخشنامه ای پیرامون بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیاتی های مستقیم (اعمال بخشودگی چهل میلیون ریال)، خطاب به مدیران کل امور مالیاتی، اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره 200/1401/40 مورخ 1401/07/23، موضوع بخشودگی بدهی‌های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394 مقرر می‌دارد:

حسب موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، آن دسته از بدهی‌های مالیاتی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن‌ها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد، تا سقف چهل میلیون ریال برای هر مودی بخشوده شده است.

هم‌چنین بخشودگی جرایم مودیان مزبور تا 100 درصد به مدیران کل محترم امور مالیاتی ذی‌ربط تفویض می‌شود. لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اختتام پرونده مودیان با شرایط مزبور اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را حداکثر تا پایان آذر ماه طبق فرم اکسل پیوست (ارقام به ریال و از هرگونه تغییر در فرم پیوست خودداری گردد) به معاونت درآمدهای مالیاتی اعلام نمایند.

شایان ذکر است مودیانی که بدهی مالیاتی سال‌های قبل از سال 1381 آن‌ها مازاد بر چهل میلیون ریال باشد، در صورت پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بر سقف مزبور از شرایط یاد شده بهره‌مند خواهند شد.