دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

طبق داده های مرکز آمار ایران، بخش خدمات در تابستان امسال حدود 12 میلیون نفر شاغل داشته که این تعداد نسبت به تابستان سال گذشته، 546 هزار نفر افزایش یافته است.

به گزارش “ایران اقتصادی“، بررسی آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد که در تابستان امسال از مجموع 23 میلیون و 778 هزار نفر شاغل کشور، 11 میلیون و 976 هزار نفر در بخش خدمات اشتغال داشتند که مجموعا 50.4 درصد کل شاغلان کشور را تشکیل می دهد.

بر پایه این گزارش، 9 میلیون و 882 هزار نفر از کل شاغلان مرد کشور در فصل تابستان دارای مشاغل خدماتی بوده و سهم زنان نیز 2 میلیون و 93 هزار نفر است

در فاصله تابستان سال گذشته تا تابستان امسال، تعداد مردان دارای اشتغال خدماتی کشور 441 هزار نفر بیشتر شده و در این بخش نیز 106 هزار نفر به تعداد زنان دارای اشتغال خدماتی افزوده شد.

اشتغال 48.8 درصد کل مردان شاغل در کشور، در ردیف مشاغل خدماتی (غیرصنعتی و غیرکشاورزی) محسوب شده و اشتغال 58 درصد کل زنان شاغل کشور نیز خدماتی است.

سهم خدمات از بازار کار ایران در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته، 546 هزار نفر بیشتر شده و به صورت کلی بازار کار ایران، یک بازار خدماتی محسوب می شود که گرایش اول اشتغال همه جویندگان کار آن نیز خدمات است.