دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

روزنامه ایران در گزارشی اعلام کرد که داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که وضعیت اشتغال زنان طی یک سال منتهی به شهریور ماه امسال بهبود یافته و نرخ اشتغال خالص زنان در این مدت 113 هزار و 912 نفر افزایش یافت و سهم زنان از مجموع اشتغال خالص ایجادشده در تابستان سال 1401، بیش از 30 درصد بوده است.

به گزارش “ایران اقتصادی“، در تابستان سال‌جاری، شاخص‌های نیروی کار شاهد تغییرات مثبتی بوده به‌ طوری که همزمان با افزایش نرخ مشارکت این قشر، نرخ بیکاری آنها کاهش و اشتغال آنها در بخش‌های صنعت و معدن نیز رشد یافته است. حالا سهم آنها از مجموع 373 هزار اشتغال خالص ایجاد شده، بیش از 30 درصد است و اشتغال خالص در بین آنها بیش از 113 هزار نفر است.

کاهش نرخ بیکاری زنان

نرخ بیکاری زنان در تابستان سال 1401 نسبت به همین مدت مشابه در سال 1400، 0,5 درصد با کاهش مواجه شده است. این نرخ در تابستان سال 1400، 17,7 درصد بوده که در سه ماهه دوم سال 1401 به 17,2 درصد رسیده است.

نرخ بیکاری زنان در تابستان سال 1400 به نسبت تابستان سال 1399 طی یک سال، به میزان 1,2 درصد با افزایش مواجه شده بود و نرخ مشارکت نیز از 14,1 درصد در تابستان سال 99 به 13,5 درصد در تابستان سال 1400 کاهش یافته بود.

این در حالی است که نرخ بیکاری زنان 18 تا 35 سال در تابستان سال 1401، 29,3 درصد اعلام شده که این میزان نسبت به تابستان سال 1400 که 31 درصد ثبت شده بود، 1,7 درصد کاهش نشان می‌دهد. این میزان نرخ نسبت به تابستان سال 99 نیز 0,1 درصد با افت مواجه شده است.

افزایش نرخ مشارکت زنان

اما نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز در این مدت اشاره شده، از 13,5 درصد به 13,7 درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، با وجود اینکه نرخ مشارکت زنان افزایش یافته و نسبت بیشتری از زنان وارد سن کار شده‌اند، اما نه تنها این زنان تازه وارد شده به جمعیت بیکار افزوده نشده‌اند بلکه نرخ بیکاری کاهش نیز یافته است. این امر نشان می‌دهد وضعیت اشتغال بانوان در ایران در تابستان سال‌جاری نسبت به تابستان سال گذشته بهبود یافته است.

نشان به آن نشان که در همین بازه زمانی اشاره شده، اشتغال زنان در بخش‌های صنعت و خدمات بیشتر از مردان بوده و دراین دو بخش بیش از 3 درصد برای زنان شغل فراهم شده است. همه این موارد نشان می‌دهد که دوباره کارجویان زن به یافتن شغل امیدوار شده و بستر لازم برای اشتغال آنها نیز فراهم شده است.

افزایش شاغلان زن در بخش صنعت

در یک‌ سال اخیر منتهی به تابستان سال 1401، بر زنان شاغل بخش‌های خدمات و صنعت به ترتیب 105 هزار و 740 نفر و 97 هزار و 72 نفر افزوده شده است. در بخش خدمات با 1.1 درصد افزایش، تعداد شاغلان زن در تابستان سال 1400، از یک میلیون و 987 هزار و 517 نفر در پایان تابستان سال 1401 به 2میلیون و 93 هزار و 257 نفر رسیدند.

تابستان سال گذشته تعداد شاغلان زن در بخش صنعت، 835 هزار و 726 نفر را شامل می‌شد که با افزایش 97 هزار و 72 نفر این میزان در پایان شهریور ماه امسال به 932 هزار و 798 نفر رسید. به عبارتی در این بخش اشتغال زنان با رشدی برابر با 2 درصد روبه‌رو بوده است.

کاهش اشتغال ناقص زنان

همچنین داده‌های آماری مرکز آمار در تابستان سال 1401، از بهبود وضعیت اشتغال ناقص در زنان گزارش می‌دهد. اشتغال ناقص نیز در همین مدت با کاهش 0.4 درصدی روبه‌رو شده است. بنابر بررسی‌های صورت‌گرفته، در این یک سال اخیر منتهی به تابستان سال 1401، اشتغال زنان با 0,4 درصد کاهش به 146 هزار و 205 نفر رسیده است. به عبارتی در این بازه زمانی، 18 هزار و 591 نفر از اشتغال ناقص در حوزه زنان حذف شدند.

کاهش 3 درصدی بیکاری زنان فارغ‌التحصیل

بررسی‌ها از داده‌های آماری نشان می‌دهد که در بازه زمانی یک سال اخیر از تابستان سال 1400 تا تابستان سال 1401 نیز بر میزان اشتغال زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی افزوده و سهم زنان بیکار فارغ‌التحصیل نیز با کاهش روبه‌رو بوده است.

در همین مدت، زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی به میزان یک درصد با رشد مواجه شدند. در تابستان سال 1400 سهم اشتغال زنان فارغ‌التحصیل 46,1 درصد بود که بعد از گذشت یک سال این میزان به 47,1 درصد افزایش یافت. در همین حال سهم زنان فارغ‌التحصیل بیکار از مجموع کل بیکاران کشور، در تابستان سال 1401 نسبت به تابستان سال 1400، حدود 3درصد کاهش نشان می‌دهد.

در این بازه زمانی اشاره‌ شده، سهم زنان فارغ‌التحصیل بیکار از 71,6 درصد در پایان تابستان سال 1400 به 68,7 درصد در انتهای سه ماهه دوم سال 1401 رسیده است. به عبارتی 2,9 درصد از بیکاران فارغ‌التحصیل زن در این بازه یک ساله کاهش یافته‌اند.

اشتغال خالص زنان

از تابستان سال 1400 تا تابستان سال 1401، بر زنانی که حضور مؤثر درفرایند بخش کار داشتند به میزان 111 هزار و 9 نفر افزوده شده که تعداد آنها از 4 میلیون و 243 هزار و 328 نفر به 4 میلیون و 354 هزار و 337 نفر افزایش یافته است.

در همین بازه زمانی نرخ اشتغال زنان نیز 113 هزار و 912 نفر افزایش یافته است. این میزان نرخ اشتغال خالص زنان در این مدت است. بر این اساس تعداد شاغلان زن از 3 میلیون و 492 هزار و 89 نفر به 3 میلیون و 660 هزار نفر افزایش یافته است.

به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم برای اشتغال زنان در یک سال اخیر اهتمام ویژه‌ای داشته و مشارکت آنها این موضوع را بخوبی بیان می‌کند. اختصاص تسهیلات ویژه اشتغالزایی به زنان خانه‌دار و زنان سرپرست خانوار و همچنین حمایت نهادهای حمایتی از زنان گروه‌های پایین درآمدی از مهم‌ترین اقدامات دولت در این زمینه بوده که باعث افزایش امیدواری در نزد آنها برای یافتن کار شده است.