دوشنبه؛ 15 خرداد 1402

بانک مرکزی فهرست بدهکاران بانکی را که حاوی اطلاعاتی درباره تسهیلات کلان جاری 3 ماهه نخست سال، تسهیلات و تعهدات اشخاص و تسهیلات کلان غیرجاری می شود را منتشر کرد.

به گزارش “ایران اقتصادی“، در گزارش بانک مرکزی آمده است: فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک هایی که در پایان سه ماه اول سال جاری مورد بررسی نهایی قرار گرفته اند به همراه اطلاعات تسهیلات کلان غیرجاری به تفکیک هر بانک به روزرسانی و منتشر شد.

پیش از این ریز تسهیلات و تعهدات کلان 18 بانک و اشخاص مرتبط 19 بانک در بازه زمانی سه ماه اول سال جاری اعلام شده بود که با احتساب اطلاعات جدید، فهرست تسهیلات و تعهدات کلان 22 و اشخاص مرتبط 25بانک منتشر شد.

گفتنی است، تعیین مصادیق انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات کلان غیرجاری و اشخاص مرتبط با توجه به مصوبه جلسه مورخ 1401.03.31 شورای پول و اعتبار در این خصوص مبنی بر اینکه؛ مجموع خالص تسهيلات و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد و یا اشخاص مرتبط که ميزان آن حداقل معادل یک هزار ميليارد ريال است و به عنوان مصادیق مشمول حکم مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور محسوب می شود.

برای فهرست تسهیلات کلان جاری سه ماهه اول ۱۴۰۱ اینجا را کلیک کنید

فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط سه ماهه اول 1401

فهرست تسهیلات کلان غیرجاری سه ماهه اول 1401