شنبه؛ 05 فروردین 1402

مرکز آمار ایران از کاهش 46.1 درصدی تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی شهر تهران طی فصل بهار امسال خبر داد و اعلام کرد: این میزان کاهش برای کل کشور، 12.7 درصد است.

به گزارش “ایران اقتصادی“، نتايج طرح گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور در بهار سال ١٤٠١ حاکی از کاهش ٤٦,١ درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و ١٢.٧ درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در بهار ١٤٠١ نسبت به بهار ١٤٠٠ است.

شهر تهران

در بهار سال ١٤٠١، تعداد ٥٩٥٤ واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده كه نسبت به فصل گذشته ٤٨,٤ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٤٦.١ درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌های احداث ساختمان ٨.١ واحد بوده است.

تعداد ٧٣٦ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداري‌ تهران در بهار ١٤٠١ صادر شده كه نسبت به فصل گذشته ٥٠,٦ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٤٧.٢ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در بهار ١٤٠١ بالغ ‌بر ١١٢٧ هزار مترمربع بوده كه نسبت به فصل گذشته ٤٩,٦ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٤٥.٩ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ مورد بررسي ١٥٣٢ مترمربع بوده است.

كل نقاط شهري كشور

در بهار سال ١٤٠١، تعداد ٩٠٢٩٠ واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده كه نسبت به فصل گذشته ٢١,٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٢.٧ درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ احداث ساختمان ٣.١ واحد بوده است‌.

تعداد ٢٩٤٣٧ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداري‌هاي كشور در بهار ١٤٠١ صادر شده كه نسبت به فصل گذشته ٢٠,٤ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٥.٣ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان‌ در بهار ١٤٠١ حدود ١٧١٠٥ هزار مترمربع بوده كه نسبت به فصل گذشته ٢٠,٦ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٦.٧ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها ٥٨١ مترمربع بوده است.