جمعه؛ 19 خرداد 1402

علی نقیب؛ رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی برای ایران اقتصادی، قطعی شدن عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای را دارای اثرات مثبت اقتصادی برای کشور دانست.

پیمان شانگهای یک پیمان اوراسیاست که می تواند همه کشورهای عضورا از کشورهای غربی بی نیاز کند؛ پیمان بزرگی که هرچند ایران تاکنون نیز به عنوان ناظر در آن حضور داشته اما قطعا رسمی شدن عضویتمان در این پیمان منطقه ای، می تواند بر اقتصاد کشور به ویژه حوزه صادرات اثری بسیار مناسب و تاثیرگذار داشته باشد. شانگهای، پیمانی با عضویت کشورهای بزرگی مانند چین و روسیه است و کشورهایی مانند اندونزی و مالزی و…نیز  به آن می پیوندند. به هر حال چنین کشورهایی هم مراکز تولیدی بزرگی را دردل خود جای داده اند و هم قدرتهای اقتصادی بسیار بزرگی هستند. ازسوی دیگر این کشورها می توانند بین همدیگر مراودات و صادرات و واردات داشته باشند و نیازهای خود را ازاین طریق به راحتی و بسرعت حل کنند. قطعا پیوستن ایران به چنین پیمانی که کشورهای عضو آن بیش از 2میلیارد جمعیت را می توانند پوشش دهند بی شک بسیار مفید خواهد بود و می تواند اثرات مثبت اقتصادی خوبی به دنبال داشته باشد.