سه‌شنبه؛ 01 فروردین 1402

مرکز آمار ایران رشد اقتصادی با نفت در بهار سال جاری را ٣,٨ درصد و بدون نفت ٤.٣ درصد اعلام کرد.

به گزارش “ایران اقتصادی“، بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي (GDP) به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ١٤٠١ به رقم ١٨٨٧ هزار ميليارد ريال با نفت و ١٦١٤ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حالي كه رقم مذكور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٨١٨ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ١٥٤٨ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ٣,٨ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ٤.٣ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠١ دارد.

نتايج مذكور حاكي از آن است كه در فصل بهار ١٤٠١ رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد منفی ٠,٨، گروه صنایع و معادن ٤.٢ و گروه خدمات ٣.٩ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٤٠٠، رشد داشته است.