یکشنبه؛ 21 خرداد 1402

رئیس جمهور گفت: افرادی که برای کار و تولید برنامه‌ریزی می‌کنند، نباید با مشکل مواجه شوند.