جمعه؛ 11 فروردین 1402

معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی توسعه بازار تولید برق پاک از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان را ابلاغ کرد.

به گزارش “ایران اقتصادی“، هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، در راستای تکلیف قانونی مندرج در ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان مبنی بر توسعه صنایع دانش بنیان با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار تولید برق پاک از طریق شرکت های دانش بنیان، آیین نامه اجرایی مربوط به آن را تصویب کرد.

به موجب آیین نامه مذکور، واحدهای صنعتی با قدرت مصرفی بیشتر از یک مگاوات که مشمول ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان هستند، موظفند سالانه معادل درصد مندرج در ماده قانونی یاد شده از برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تامین نمایند و وزارت نیرو نیز موظف به اطلاع رسانی به واحدهای صنعتی مشمول در خصوص احداث و تامین برق از نیروگاه های تجدیدپذیر مطابق درصدهای ذکر شده در قانون است.

همچنین براساس آیین نامه یاد شده، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق موظف است ماهانه تعرفه تجدیدپذیر را بر مبنای متوسط دو ماهه آخرین صورتحساب های تایید شده سرمایه گذاران محاسبه و به توانیر اعلام نماید.

شرکت توانیر نیز موظف است در هر دوره میزان برق تجدیدپذیر تولیدی در نیروگاه های تجدیدپذیر متعلق به واحدهای صنعتی مشمول را قرائت و از برق مصرفی مشمول کسر نماید و در صورت کسری تولید برق تجدیدپذیر، مابه التفاوت را با تعرفه تجدیدپذیر، محاسبه و در قبوض برق واحدهای صنعتی در ردیف جداگانه لحاظ نماید.

در صورتی که تولید برق تجدیدپذیر بیشتر از برق مصرفی مشمول باشد، واحد صنعتی مشمول مجاز است که در خصوص مازاد برق تولید شده به یکی از روش های مندرج در آیین نامه منتفع شود.

در همین راستا، کارگروهی نیز با عنوان «کارگروه توسعه دانش بنیان صنایع انرژی های تجدیدپذیر» با هدف نظارت بر حْسن اجرای این آیین نامه و تعیین شرایط اعطای تسهیلات به طرح های توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس تشکیل می شود.