دوشنبه؛ 15 خرداد 1402

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در فصل پاییز ۵.۳ درصد و بدون نفت ۴.۵ درصد شده است، گفت: در سال جاری نیز در فصل اول رشد اقتصادی ۲.۲ درصد و فصل دوم ۳.۶ درصد بوده که نشان دهنده رشد فزاینده در سال جاری است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، بانک مرکزی اعلام کرده که رشد اقتصادی در پاییز امسال به 5.3 درصد رسیده و این در حالی است که این رقم در سال گذشته برابر 4.8 درصد بوده است.

پیمان قربانی؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی در این خصوص گفت: رشد اقتصادی که امروز توسط بانک مرکزی محاسبه شده حاکی از این است که اقتصاد کشور به قیمت سال پایه 1395، 5.3 درصد رشد داشته و بدون نفت 4.5 درصد رشد را شاهد بودیم.

در سال جاری نیز در فصل اول رشد اقتصادی 2.2 درصد، فصل دوم 3.6 درصد و فصل سوم 5.3 درصد بوده که نشان دهنده رشد فزاینده در سال جاری است.

وی افزود: در بخش‌های مختلف اقتصادی، گروه کشاورزی 1.1 درصد، نفت 15.4 درصد، صنایع و معادن 8.9 درصد، بخش صنعت 11.6 درصد و بخش خدمات 3.3 درصد رشد داشته است. در 9 ماهه امسال نیز رشد اقتصادی 3.7 درصد (با نفت) و رشد اقتصادی 3.3 درصد بدون نفت را شاهد بودیم.