پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402

سازمان بنادر و دریانوردی از جمـع کل سـرمایه‌گـذاری غیردولتی در بنــادر ایران بــه میــزان ۲۰۶ هزار و ۱۴۶ میلیــارد ریــال در قالـب ۳۵۱ قـرارداد سـرمایه‌گـذاری تا پایان دی‌ماه امسال خبر داد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، بر اساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، ســرمایه‌گــذاری مســتقیم ســازمان بنادر و دریانوردی در بنــادر کشــور جهــت توســعه و نگهــداری زیرســاخت‌ها بــه میــزان ۳۸ هزار میلیــارد ریــال و سـرمایه‌گذاری مسـتقیم این سازمان در بنادر کشـور جهـت تجهیز بنـادر بـه میـزان ۸ هزار میلیـارد ریال بوده است.

علاوه بر این، جـذب سـرمایه‌گذاری بخـش غیردولتـی در بنـادر تجـاری در قالـب ۵ قـرارداد بـه ارزش ۸ هزار و ۹۱۰ میلیارد ریـال و افزایـش جمـع کل سـرمایه‌گـذاری غیردولتی در بنــادر ایران بــه میــزان ۲۰۶ هزار و ۱۴۶ میلیــارد ریــال در قالـب ۳۵۱ قـرارداد سـرمایه‌گـذاری تا پایان دی‌ماه سال جاری انجام شده است.

همچنین از دیگر اقدامات مهم صورت گرفته در بخش حفظ و توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز بنادر کشور تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱، ادامــه اجرای طرح توسعه بندر مسافری دریایی چمخاله، تامین تجهیزات اسـتراتژیک مرتبـط بـا فـاز اول طـرح توسـعه بنـدر شهید بهشتی چابهـار، افتتـاح پـروژه تعریـض و بهسـازی پل‌هـای بنـدر خرمشهر، تکمیل و تحویل فاز ۲ بندر چندمنظوره خمیر، ادامـه احـداث اســکله ۱۰۰۰ تنــی بنــدر اروندکنــار، به‌آب‌اندازی ۲ فرونــد یدک‌کــش در بنــدر شهید رجایی پــس از انجــام تعمیــرات اساســی زیرآبــی و ادامــه لایروبی و احیــای خلیــج گــرگان بــا پیشــرفت فیزیکــی ۶۰ درصــد است.