جمعه؛ 11 فروردین 1402

مقدار عرضه گوشت قرمز در دی ماه سال‌جاری نسبت به ماه قبل در حدود ۱۸ درصد کاهش داشته و به 41 هزار تن رسید.

به گزارش “ایران اقتصادی”، نتایج طرح آمارگیری کشتار دام در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه دی سال‌جاری حاکی از این است که وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در این ماه در مجموع ۴۱/۰۲۶ تن گزارش شده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام‌ها بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۰/۷۰۲ تن، ۵۰٫۵ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۱۶/۶۷۳ تن، بز و بزغاله با ۲۷۹۵ تن و سایر انواع دام با ۸۵۶ تن، به‌ترتیب ۴۰٫۶ درصد، ۶٫۸ درصد و ۲٫۱ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی ماه، با ماه مشابه سال ۱۴۰۰، نشان‌دهنده کاهش ۲۱ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.

مقدار عرضه گوشت در دی ۱۴۰۱، نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰، برای گوسفند و بره ۱۳ درصد، برای بز و بزغاله ۷ درصد، برای گاو و گوساله ۲۸ درصد، گاومیش و بچه‌گاومیش ۱۲درصد و شتر و بچه‌شتر ۱۲ درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی ۱۴۰۱، نسبت به ماه قبل در حدود ۱۸ درصد کاهش داشته است.

با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز در ماه‌های اخیر، دولت اقدام به واردات روزانه گوشت گرم و فرایند توزیع و عرضه در بازار برای کاهش قیمت با نرخ‌های هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی ۲۳۲ هزار تومان، گوشت گوساله داخلی ۲۱۵ تا ۲۲۰ هزار تومان کرده است.

کاهش ۶ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور

مرکز آمار نتایج آمارگیری عرضه گوشت انواع طیور را در دی‌ماه منتشر کرده است و بر این اساس عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور به ۱۸۹،۰۳۴ تن رسیده که سهم گوشت ماکیان (مرغ و خروس) بیش از سایر انواع طیور بوده است.

طبق این آمارگیری مقدار عرضه گوشت طیور در دی ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل برای ماکیان (مرغ و خروس) ۵ درصد، برای بوقلمون ۵۲ درصد و برای بلدرچین ۷۹ درصد کاهش، برای شترمرغ ۲ درصد افزایش و برای سایر انواع طیور نیز ۲۸ درصد کاهش داشته است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت ماکیان (مرغ و خروس) با ۱۸۵/۴۸۷ تن، ۹۸٫۱ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است.

گوشت بوقلمون با ۱/۱۵۸تن، شترمرغ با ۱۳۰ تن و سایر انواع طیور با ۲/۲۵۹ تن، به‌ترتیب ۰٫۶ درصد، ۰٫۱ درصد و ۱٫۲ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی ۱۴۰۱ با ماه مشابه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده کاهش ۶ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل (آذر) در حدود ۵ درصد کاهش داشته است.