دوشنبه؛ 15 خرداد 1402

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٣٤,٤ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٠.٤ درصد)، ٦.٠ واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، بر اساس گزارش مرکز آمار در فصل پاییز ١٤٠١، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ٧٨٣,٥ می‌­باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٤.٣ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢٣.٦ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٤.٤ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم فصلی

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٤,٣ درصد می ­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢.٣ درصد)، ٦,٦ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠١ نسبت به فصل قبل، ٤.٣ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌­ترین تورم فصلی با ٢٤.١ درصد افزایش مربوط به گروه “ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندي نشده درجاي ديگر” و کم­‌ترین تورم فصلی با ٠.٩ درصد افزایش مربوط به گروه “ساخت کک و فرآورده­ های حاصل از پالایش نفت” می­ باشد. در این فصل گروه “ساخت کاغذ و محصولات کاغذی” با تورم ١.٦- درصدی مواجه بوده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢٣,٦ درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٠.١ درصد)، ٦.٥ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠١ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٢٣.٦ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ٦٢.٠ درصد افزایش مربوط به گروه “ساخت مواد غذایی” و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ٥.٩ درصد افزایش مربوط به گروه ” ساخت فلزات پايه” می­‌باشد.

کاهش تورم سالانه

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٣٤,٤ درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٠.٤ درصد)، ٦.٠ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به پاییز ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٣٤.٤ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با ٧١.٨ درصد افزایش مربوط به گروه “ساخت محصولات غذايي” و کم­ترین تورم سالانه با ١٣.٨ افزایش درصد مربوط به گروه ” ساخت فلزات پايه” می­‌باشد.