جمعه؛ 19 خرداد 1402

شورای عالی بیمه در اجرای "تبصره (۳) ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه"، «تعرفه حق‌بیمه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه ریلی برای سال ۱۴۰۱» را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، با توجه به تصویب نرخ‌های حق بیمه وسایل نقلیه ریلی در جلسه مورخ 1401/11/03 شورای عالی بیمه، در اجرای “تبصره (3) ماده (18) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه”، مجید بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی «تعرفه حق-بیمه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه ریلی برای سال 1401» را برای اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، حق بیمه پایه سالیانه بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه برای انواع وسایل نقلیه ریلی با دیه 800میلیون تومان و مالی 20 میلیون تومان برای لوکوموتیو و واگن مسافری بین شهری هر کدام 9 میلیون و 840 هزار تومان و برای واگن باری بین شهری مبلغ 2 میلیون و 460 هزار تومان و لوکوموتیو و یا واگن مسافری شهری یک میلیون و 148 هزار تومان محاسبه شده است.