سه‌شنبه؛ 16 خرداد 1402

مرکز آمار ایران اعلام کرد: متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يک از پروانه‌های احداث ساختمان در تهران به ٨.١ واحد و در سایر مناطق کشور نیز به 3.2 واحد رسید.

به گزارش “ایران اقتصادی”، نتايج طرح “گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور”  در تابستان ١٤٠١ حاکی از افزایش ٢,٦ درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و ٤.٦ درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در تابستان ١٤٠١ نسبت به تابستان ١٤٠٠ است.

الف- شهر تهران

در تابستان سال ١٤٠١، تعداد ١٢٨٢٠ واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده كه نسبت به فصل گذشته ١١٥,٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢.٦ درصد افزایش داشته است.‏

متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يک از اين پروانه‌های احداث ساختمان ٨.١ واحد بوده است.

تعداد ١٥٨٨ پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداري‌ تهران در تابستان ١٤٠١ صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته ١١٥,٨ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٠.٨ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در تابستان ١٤٠١ بالغ ‌بر ٢٢٥٨ هزار مترمربع بوده كه نسبت به فصل گذشته ١٠٠,٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٩.٢ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ مورد بررسي ١٤٢٢ مترمربع بوده است.

ب- كل نقاط شهري كشور

در تابستان سال ١٤٠١، تعداد ٩٧٨٩٥ واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده كه نسبت به فصل گذشته ٨,٤ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٤.٦ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ احداث ساختمان ٣.٢ واحد بوده است‌.

تعداد ٣٠٣٥٢ پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداري‌هاي كشور در تابستان ١٤٠١ صادر شده كه نسبت به فصل گذشته ٣,١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢.٤ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان‌ در تابستان ١٤٠١ حدود ١٨٢٣٣ هزار مترمربع بوده كه نسبت به فصل گذشته ٦,٦ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٠.٩ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها ٦٠١ مترمربع بوده است.