یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

نرخ تورم سالانه دی ماه ١٤٠١ آپارتمان‌های مسكوني شهر تهران به عدد ٤٠,٦ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٣٧.١ درصد)، ٣.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، در دی ماه ١٤٠١ شاخص قیمت آپارتمان‌­های مسکونی شهر تهران به عدد ١٩١,٤رسيده است كه نسبت به ماه قبل (١٧٤,٣)، ٩.٨ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم ماهانه

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاري، نسبت به ماه قبل است. در دی ماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٩,٨ درصد بوده است. تورم ماهانه دی ماه در مقايسه با همين اطلاع در ماه قبل (٤,١ درصد)، ٥.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در دی ماه ١٤٠١ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان­‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٦٦,٠ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه اين ماه در مقايسه با ماه قبل (٥٢.١ درصد) ١٣.٩واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم سالانه

نرخ تورم سالانه دی ماه ١٤٠١ آپارتمان‌های مسكوني شهر تهران به عدد ٤٠,٦درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٣٧.١ درصد)، ٣.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

متوسط قيمت آپارتمان­‌های مسکونی شهر تهران به تفکیک منطقه

در دی ماه ١٤٠١ متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان­‌های مسکونی فروش رفته در شهر تهران به ترتیب به ٥٤٩٢٦٣ و ٥٢٧٧٩٧ هزار ریال رسیده است.

در این ماه منطقه ١ با متوسط وزنی قیمت ١١١٨٦٢٧ هزار ریال بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ٢٧٨٨٤٣ هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢گانه شهر تهران به خود اختصاص داد‌ه­‌اند.