جمعه؛ 19 خرداد 1402

با انتشار صورت های مالی شرکت های بیمه ای فعال در بازار سرمایه مشخص شد، سود خالص صنعت بیمه در ۹ ماهه ۱۴۰۱ ، از رقم ۱۲هزار میلیارد تومان عبور کرده که این رقم رشد بیش از ۱۲۲ درصدی را در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال قبل به نمایش می گذارد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، با این وجود نگاهی به جزئیات عملکرد شرکت های بیمه ای نشان می دهد، رشد سودسازی تنها مربوط به 60 درصد از شرکت ها اتفاق افتاده و 40 درصد دیگر از شرکت ها نتوانسته اند عملکرد خود را چندان بهبود ببخشند.

پایش عملکرد شرکت های بیمه ای نشان می دهدکه برخی از شرکت ها که در سال مالی گذشته زیانده بودند، توانستند در سال جاری به سود بنشینند.

در عین حال، برخی از شرکت ها نیز با وجود سودسازی در سال قبل، در سالجاری با زیان رو به روشده اند.

نگاهی به جزئیات عملکرد بیمه نوین (با نماد نوین) و بیمه ملت ( با نماد ملت) نیز نشان می دهد ، فعالیت های عملیاتی این دو شرکت با زیان رو به رو بوده و سود سازی آنها در 9 ماهه 1401 بیشتر ازمحل تغییرات نرخ تسعیر ارز اتفاق افتاده است.

ازطرفی، بررسی صورت های مالی بیمه سرمد، بیمه آرمان ، بیمه زندگی باران و بیمه حکمت صبا نشان داد، بیشترین رشد سودسازی این شرکت ها از محل فعالیت های عملیاتی بوده و از این رو شرکت های مذکور کارنامه خوبی را تا پایان پاییز امسال به ثبت رسانده اند.

«دانا» بالاترین رشد و «بپاس» بالاترین میزان سود را داشتند

نگاهی به ارقام مندرج در جدول نشان می دهد، بیمه دانا توانسته در 9 ماهه 1401 بیش از 6 هزار و 593 میلیارد تومان سود شناسایی کند.

در واقع ، شرکت بیمه دانا با ثبت رشد بیش از 8 هزار درصدی،دررتبه نخست شرکت های بیمه ای ازاین نظر، قرارگرفته است .

بیمه پاسارگاد «بپاس» نیز در 9 ماهه 1401 بیش از یک هزار و 700 میلیارد تومان سود سازی کرده که بالاترین رقم را در بین شرکت های بیمه ای نشان می دهد.

دو شرکت بیمه البرز «البرز» و بیمه سامان «بساما» در رتبه های بعدی بالاترین ارزش سود سازی قرارگرفته اند.

با این وجود،سود سازی «بساما» با سرمایه ثبتی 500 میلیارد تومانی و سود سازی «البرز» با سرمایه ثبتی 3 هزار و 500 میلیارد تومان اتفاق افتاده که مقایسه این دو رقم نشان می دهد، بیمه سامان از نظر نسبت سود به سرمایه، عملکرد به مراتب بهتری نسبت به البرز داشته است.

عملکرد «وسین» ، «میهن» و «نوین» در آیینه آمار

بیمه سینا (نماد: وسین) با شناسایی زیان 131 میلیارد تومانی در 9 ماهه 1401 ، بیشترین تغییر منفی را در سود سازی خود به ثبت رسانده است.

بیمه میهن (نماد: میهن) نیز در صورت های مالی خود بیش از 138 میلیارد تومان زیان شناسایی کرده است.

بیمه نوین (نماد: نوین) در 9 ماهه 1401 تنها 1.7 میلیارد تومان سود شناسایی کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 99 درصد کاهش یافته است.

از افزایش ضریب خسارت بیمه نامه درمان، شرایط موجود در بازارسرمایه و افزایش خسارات پرداختی به عنوان بخشی از عوامل تاثیرگذاردرکاهش سود سازی شرکت های بیمه ای یاد می شود.