شنبه؛ 05 فروردین 1402

سیداحسان خاندوزی؛ سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد که میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده ۱۵ تا ۲۵ درصد خواهد بود.